Ochrana osobních údajů


Pokud jste návštěvníkem webových stránek www.evaprokopcova.cz nebo mými klienty či zájemci o mé služby, svěřujete mi osobní údaje. Ochranu vašich soukromých údajů beru vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy, jméno, příjmení a jiné) jsou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.


Kdo je správcem

Správcem vašich osobních údajů je Eva Prokopcová, se sídlem Lomená 980, 252 42 Jesenice, IČO 45735638, která provozuje webové stránky evaprokopcova.cz (Správce).

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

* budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

* plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

* umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR


Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám tyto vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení, datum, čas a místo narození
  • e-mail
  • telefonní číslo

a to za tímto účelem:

  • vypracování a výklad horoskopu; * zasílání článků a inspirací, *zasílání informací o poskytovaných službách, * zajištění účasti na přednáškách, seminářích, kurzech

Při individuálním výkladu horoskopu pořizuji na žádost klienta záznam v elektronické podobě, který je mu následně zaslán prostřednictvím Úschovny.cz na jeho emailovou adresu.

V rámci kurzů pořizuji elektronický záznam učiva pro účely účastníků, vč. zaslání prostřednictvím Úschovny.cz na jejich emailové adresy.

Emaily s inspirací, články či nabídkou služeb správce zasílá svým klientům na základě oprávněného zájmu správce.

Bezpečnost

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem..

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Dělám vše proto, aby vámi svěřené údaje byly zabezpečeny proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup pouze Eva Prokopcová jako provozovatel a správce webové stránky.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Práva

Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Vaším právem je kdykoli poskytnutý souhlas odvolat, a to i bez udání důvodů, prostřednictvím emailu: evapro@seznam.cz.

Pokud se budete domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR), uděluji

Evě Prokopcové, provozovateli webové stránky evaprokopcova.cz (Správce), souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů :

* jméno a příjmení,

* datum, čas a místo narození;

* e-mail;

* telefonní číslo;

a to za tímto účelem:

* vypracování a výklad horoskopu; * elektronický záznam výkladu horoskopu a učiva v kurzech * zasílání článků a inspirací, *zasílání informací o poskytovaných službách, * zajištění účasti na přednáškách, seminářích, kurzech

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány na dobu 5 let do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na kontaktní adresu evapro@seznam.cz.

Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu či výmaz, o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen, že v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktualizováno 23.10.2019